кульху Аллаху ахад Аллаху сомад лэм йэлид уэлэм юлэд уэлэм йэкултляху куфуан ахад